Triển Khai

Khi đã thống nhất bản thiết kế sẽ có thể triển khai thi công với thời gian phù hợp từ anh/chị.