Thiết Kế

Sau khi nhận được bản phối cảnh dự kiến và tiếp nhận ý kiến từ anh chị, Nội thất PFV sẽ triển khai thiết kế trong 1 tuần.